Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je poistenie pre prípad smrti, čiže životné poistenie bez sporenia, pri ktorom celé poistné sa spotrebuje na poistné riziko. Poistnou udalosťou je smrť poisteného z akýchkoľvek príčin, vrátane tzv. civilizačných chorôb.

Dočasné poistenie pre prípad smrti

Dočasné poistenie pre prípad smrti sa uzatvára na pevnú poistnú dobu, na začiatku sa stanoví pevná poistná suma a poistné. Poistná suma sa vyplatí v prípade smrti poisteného oprávneným osobám alebo banke, ktorej zostal poistený dlžný.

Poistenie úveru

Poistenie úveru je rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou pre prípad smrti a s jednoročnou kalkuláciou poistného. Poistná suma klesá v priebehu poistenia každý rok tak, že kopíruje zostatok pôžičky a zároveň je poistné každý rok prekalkulované podľa tzv. technického veku (akoby nového vstupného veku) poisteného, ale s čoraz nižšou poistnou sumou, preto je také poistenie cenovo výhodnejšie ako klasické dočasné poistenie pre prípad smrti s pevnou poistnou sumou.

Doživotné poistenie pre prípad smrti

Doživotné poistenie pre prípad smrti je doživotné alebo tzv. večné poistenie, ktorého účelom je zabezpečiť  oprávnené osoby kedykoľvek v prípade smrti poisteného. Poistná suma je pevne stanovená a je dohodnutá doba platenia poistného, napr. do 60 rokov veku poisteného. Poistenie zaniká smrťou poisteného, kedy je oprávneným osobám vyplatená poistná suma.

Obmedzenia a výluky pri životnom poistení

Všetky poisťovne majú všeobecné poistné podmienky pre životné podmienky takmer rovnaké a bývajú v nich tieto najčastejšie obmedzenia a výluky z poistného plnenia:

– neplní sa za smrť pri aktívnej účasti na vojnových udalostiach alebo vnútorných nepokojoch;
– plnenie môže byť  krátené, keď poistený zomrie a súčasne spôsobí smrť  inému, pričom bol porušený dôležitý záujem spoločnosti;
– krátenie plnenia za poistnú udalosť  pod vplyvom drog alebo alkoholu;
– ak oprávnená osoba spôsobí smrť  inému a právoplatne ju za to odsúdia ako za úmyselný trestný čin;
– za samovraždu do dvoch rokov od začiatku poistenia sa neplní.