Poistenie majetku a prerušenia
prevádzky podniku

Poistenie majetku podniku je možné vykonať dvomi spôsobmi

1. Poistenie majetku proti menovaným nebezpečenstvám
2. Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám

Pred uzavretím poistnej zmluvy je potrebné si správne oceniť majetok, aby ste uzavreli poistenie na novú hodnotu. Rovnako je dôležité dbať na to, aby ste sa vyhli podpoisteniu. Poistenie majetku dnes podniku nestačí, pretože veľká škoda môže nastať ako finančný následok majetkovej škody, čo rieši poistenie prerušenia prevádzky.

Poistenie majetku proti menovaným nebezpečenstvám

Podľa medzinárodného štandartu sa majetok malých podnikateľov i veľkého priemyslu poisťuje proti taxatívne vymenovaným, klasickým živelným a ostatným rizikám tak, že základný balík rizík, bez ktorého nie je možné poistenie majetku uzavrieť a nazýva sa FLEXA, sa môže doplniť o ďalšie, tzv. vybrané alebo dodatočné riziká pod označením EC.

Poistenie majetku proti požiaru, priameho úderu blesku, výbuchu a zrúteniu lietadla alebo jeho častí – FLEXA

FLEXA je základný balík poistných rizík poistenia majetku, ktoré sú neoddeliteľné.

F L EX A
Fire Lightning Explosion Aircraft
Požiar Blesk Výbuch Zrútenie lietadla

Rozšírené poistné krytie – EC

K balíku rizík FLEXA sa ponúkajú dodatočné riziká (Additional Perils), nazývané tiež rozšírené krytie (Extended Coverage, čiže skrátene EC). Ponúkajú sa buď jednotlivo alebo v balíku. Hovoríme o poistení EC. Ide najmä o nasledovné riziká.

Voda z vodovodného potrubia Víchrica
Krupobitie, ľadovec Tiaž (ťarcha) snehu alebo lavína
Povodeň a záplava Zemetrasenie
Zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín Zadymenie
Náraz vozidla Aerodynamický tresk
Výbuch sopky Rozbitie skla
Odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež. Vandalizmus

Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám

V poslednom čase už aj na Slovensku sa začína používať modernejší prístup, poistenie proti všetkým nebezpečenstvám, ktoré chráni podnik komplexnejšie, poistené je všetko, čo nie je vylúčené. Rôznymi stupňami krytia proti všetkým nebezpečenstvám je možné do poistnej zmluvy zahrnúť aj poistenie lomu stroja a elektronických zariadení proti rozbitiu, pokazeniu nešikovnosťou obsluhy alebo neodborným zásahom, prepätiu, ale aj politickým rizikám, ako je vojna alebo terorizmus alebo zlomyseľné poškodenie, keby napr. štrajkujúci robotníci začali rozbíjať zariadenie

Poistenie podnikateľského majetku na novú hodnotu

Poistné plnenie pri poistení majetku by malo zodpovedať skutočným nákladom na obnovenie alebo znovuobstaranie poškodenej alebo zničenej veci. Hovoríme o poistení na novú hodnotu. V prípade, že si chcete poistiť veci, ktoré sú úplne nové, ako poistnú sumu si jednoducho zvolíte obstarávaciu (kúpnu) cenu. Keď potrebujete stanoviť poistnú sumu staršej nehnuteľnosti, výrobného stroja, počítača, nábytku a podobne, mali by ste vychádzať z ceny novej veci rovnakej alebo porovnateľnej povahy a kvality, ktorú je možné kúpiť v súčasnosti na trhu.

V prípade nehnuteľností sa na stanovenie novej hodnoty používa znalecký štandart. Pokiaľ nemáte poruke čerstvý znalecký posudok, môžete si nové ceny pre potreby poistenia vypočítať orientačne, na základe nasledujúcej tabuľky jednotkových cien za meter kubický, ktorá zohľadňuje druh stavby podľa jednotnej klasifikácie stavebných objektov (JKSO), kvalitu zvislej nosnej konštrukcie a jednotkové ceny, prípadne účel použitia.

Zvislá nosná konštrukcia Murovaná Betónová monolitická Betónová prefabrikovaná Kovová Drevená
Haly občianskej výstavby v €/m3 220 230 230 230 165
Haly pre výrobu a služby v €/m3 205 230 215 145 135
Budovy pre výrobu a služby v €/m3 240 270 280 290 135
Veže, silá, vodojemy, komíny v €/m3 410 420
Nádrže, zberné nádrže čistiarní, zásobníky v €/m3 530 230 185 790 190
Ostatné pozemné objekty: špeciálne jednoduché objekty (voliéry, uzavreté výbehy) v €/m3 50 62 62 66 36
Skleníky v €/m3 61 66 66 82 36
Oporné steny v €/m3 226 317
Ploty v €/m 165 715 473 185 36
Garáže a vedľajšie stavby v 396€/m2 396 396 396 396 396

Zdroj: HEUREKA Brokerage & Consulting

Upozorňujeme, že vyššie uvedené čísla sú orientačné a poistník si určuje poistné sumy na vlastnú zodpovednosť. Presnejší a záväzný výpočet pre prípad sporu môže pre konkrétnu nehnuteľnosť stanoviť len súdny znalec.

Podpoistenie

Podpoistenie je nežiadúci jav, kedy poistná suma je podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty. Z nasledujúcich riadkov je jasné, že podpoistenie je najmä nevýhodné pre poisteného v prípade poistnej udalosti.

Príklad podpoistenia

Spoločnosť ABC si poistila 5 – poschodovú administratívnu budovu, postavenú v roku 1970, na účtovnú nadobúdaciu hodnotu 6 025 200 Sk (200 000 €). Keby ju postavili dnes, stála by 2 000 000 €. Ide teda o poistenie na 10 % novej hodnoty, čiže 90 %-né podpoistenie. Pozrime sa, ako by plnila poisťovňa pri poistnej udalosti.

Prípad 1 – parciálna škoda

Na 3. poschodí prasklo v noci potrubie a horúca voda vytopila veľkú časť budovy až po prízemie. Bolo potrebné vykonať rekonštrukciu niektorých častí múrov, omietok, náterov a podlahovej krytiny. Náklady na opravu sa vyšplhali na 80 000 €. Aké poistné plnenie priznala poisťovňa ?

Poistná suma ………………………………………….. 200 000 €
Poistná hodnota – nová cena ……………………. 2 000 000 €
Výška škody ……………………………………………. 80 000 €
Poistné plnenie ………………………………………….. 8 000 €

V tomto prípade boli pokryté poistným plnením náklady na opravu len na 10 %, čo je vzhľadom na podpoistenie primerané a spravodlivé, hoci pre klienta veľmi nepríjemné.

Prípad 2 – totálna škoda

V suteréne vybuchol plynový kotol, v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril do vyšších podlaží. Hasiči prišli o 15 minút, kedy už bol celý objekt v plameňoch. Oheň sa im síce podarilo uhasiť, následné rozhodnutie statika však bolo rezolútne. Budovu je nutné zbúrať. Došlo teda k totálnej škode.

Poistná suma ……………………………………..,,….. 200 000 €
Poistná hodnota – nová cena …………………….. 2 000 000 €
Výška škody …………………………………………. 2 000 000 €
Poistné plnenie ………………………………………… 200 000 €

Firma sa rozhodla vybudovať na tom istom mieste novú administratívnu budovu, projektová firma spočítala, že za poistné plnenie by sa dali postaviť sotva základy a suterén.

Poistenie prerušenia prevádzky podniku

Vecná škoda na majetku väčšieho rozsahu – požiar, povodeň, víchrica a podobne, býva často spojená s následnými finančnými stratami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť existenciu podniku. Ide najmä o ušlý zisk a napriek zastavenej prevádzke vynakladané fixné (stále) náklady – splátky úverov, leasingové splátky, mzdy, odvody, energie, atď. Poistenie prerušenia prevádzky kryje všetky následné finančné straty, spôsobené poistnou udalosťou na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku.

Poistenie zodpovednosti za škodu podniku

Nemenej dôležité ako poistenie majetku a prerušenia prevádzky je poistenie zodpovednosti podniku za škodu spôsobenú inému, tzv. tretej osobe. Podnik môže spôsobiť majetkovú škodu alebo škodu na zdraví z dôvodu svojej činnosti – výrobe, skladovaní, predaji, preprave, nakládke alebo vykládke tovaru, vtedy hovoríme o prevádzkovej zodpovednosti za škodu. V prípade, že škoda nastane kvôli chybe na výrobku alebo chybne vykonanej službe, hovoríme o poistení zodpovednosti za výrobok.

Zákony dokonca ukladajú povinnosť uzavrieť poistenie enviromentálnej zodpovednosti v prípade, že podnik skladuje tzv. nebezpečné látky. Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu je možné a pri väčšine profesií povinné uzavrieť profesiám – advokáti, lekári, geodeti, projektanti a architekti, tlmočníci, súdni znalci, exekútori, a podobne. Vo všetkých týchto prípadoch hovoríme o poistení čistých finančných škôd. Nikto sa teda nemusí zraniť ani nemusí dôjsť k vecnej škode, ale poškodenému sa stane škoda finančná.